AprenentageTextual

by texvi
Last updated 5 years ago

Discipline:
World Languages
Subject:
Other

Toggle fullscreen Print glog
AprenentageTextual

1º sessió: Es crearan les parelles d’alumnes, que hauran d’elegir una de les quatre il.lustracions proposades pel professor. El mestre/a explicarà l´estructura bàsica dels textos narratius (plantejament, nuc i desenllaç) i seguidament, els alumnes començaran a idear la història d’un breu relat curt (que hauran de finalitzar i fer entrega a la sessió 2) i que ocuparà com màxim la cara d’una fulla.Per ajudar a despertar l’imaginació dels alumnes podem escriure a la pissarra una serie de preguntes tals com:¿QUÈ PASSA A LA IMATGE? ¿PER QUÈ PASSA? ¿QUIN SERÀ EL RESULTAT? 2º sessió: En aquesta segona sessió es deixaran els primers 20 minuts de la classe per a finalitzar i fer entrega del text narratiu creat per les parelles i seguidament passarà a explicar les característiques principals dels textos descriptius de personatges (fÍsiques, de personalitat, d’ambientació, etc). La mestra repartirà una fulla amb adjectius, perquè els alumnes vagin pensant-se per al pròxim dia quins utilitzar per a la seva descripció.3º Sessió:Cada alumne de la parella triarà un personatge per a descriure, i ho farà seguint les explicacions sobre textos descriptius de personatges explicats pel professor i utilitzant alguns dels adjectius proposats. Ocuparà màxim una cara d’una fulla i serà entregat al final de la classe.4º i 5º sessió:Idear un text dialogat (basat en el text narratiu creat a la 1º sessió). El professor, explicarà les característiques principals del text dialogat, posant èmfasi en els signes ortogràfics d’exclamació i interrogació. En l’última sessió si així ho desitgen, alguns dels alumnes podran llegir en veu alta els seus textos.Conclusions: fer utilitzar les mateixes il·lustracions als alumnes ens permet comprovar la seva capacitat creativa i la diversitat d'interpretació que fa cada un d’ells d’una mateixa imatge, treballant d’aquesta manera també amb aquesta tasca, el llenguatge visual tan desenvolupat hui dia amb les noves tecnologies digitals. Paper del professor: El professor adoptarà el paper de guia-facilitador durant la tasca, ajudant aquells alumnes que es troben bloquejats, dirigint-los cap a possibles idees perquè comencen a treballar, encara que en la mida del possible hi hauran de treballar de manera autònoma.

L'objectiu de la nostra activitat serà dissenyar una tasca per a 4º curs de primària (9-10anys) per a treballar a classe en parelles, la composició escrita dels textos narratius, descriptius i dialogats, basant-nos en una il.lustració de 2 personatges.El mestre/a donarà a escollir 4 il.lustracions als alumnes, perquè agafen la que els resulte més inspiradora. L'activitat es resoldrà en 5 sessions.

cOMPOSICIó ESCRITA:

Creació de un text narratiu, descriptiu i dialogat basant-nos en una il.lustració amb 2 personatges.

Exemple

Text Dialogat

Evaluació

Desenvolupament

Objectiu

Il.lustració

Text Narratiu

Text Descriptiu

Teoria

Glogster creat per:RosanaMouriñoAlegre.

Possibles il.lustracions

QUÈ PASSA A LA IMATGE?PER QUÈ PASSA?QUIN SERÀ EL RESULTAT?

DOS FLAMENCSENTRE PIRATES.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.