Aparell escretos Sandra

In Glogpedia

by joancarlesvilaulloa
Last updated 8 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Human Anatomy

Toggle fullscreen Print glog
Aparell escretos Sandra

L´excreció és el procés per mitja del qual l´organisme elimina els productes de rebuig

L´aparell excretor

RONYONSEls runyons són els organs excretors més importants. Els ronyons eliminen de la sang els reidus productius per les cel-lules ,principalsment la urea i l´acid uric

PULMONSexpulsen el dioxid de carboni

GLANDULES SUDORIPERESglandules sudoriperes regulen la temperatura corporal

FETGEelimina els pigments biliars i altres substancies

L´aparell urinari depura la sang.Esta format pels ronyons i per les vies ordinaries.l´aparell urinari de la dona es diferent al de l´home

Òrgans de l'aparell excretor


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.