Aparell de Golgi

In Glogpedia

by Bertaribltacanudas
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Cell Biology
Grade:
6,7,8,9

Toggle fullscreen Print glog
Aparell de Golgi

L'aparell de Golgi és un orgànul trobat a la major part de cèl•lules eucariotes, sovintpropdelnucli i del centrosoma.Forma part del sistema endomembranós cel•lular. Va ser identificat el 1897 pelfísicitalià Camillo Golgi, i s'anomena en honor seu.

És un procariota tancat per una membrana que es troba a la majoria de les cel•lules eucatariotes.Aquests orgànuls tenen una mida d'entre 1-10 micròmetresHi ha diverses característiques que fan únics els mitocondris. El nombre de mitocondris en una cèl•lula varia molt segons el tipus d'organisme i de teixit. Moltes cèl•lules tenen un sol mitocondri, mentre que d'altres en poden tenir diversos milers.L'orgànul està compost per compartiments que duen a terme funcions especialitzades. Aquests compartiments o regions inclouen la membrana externa, l'espai intermembranós, la membrana interna, les crestes mitocondrials i la matriu. Les proteïnes mitocondrials varien en funció dels teixits i les espècies. En els humans hi ha 615 tipus de proteïnes que s'identifiquen amb els mitocondris cardíacs,mentre que en els murins se'n troben fins a 940 codificats per diferents gens. Es creu que el proteoma mitocondrial està regulat dinàmicament. Tot i que la major part de l'ADNestà continguda dins del nucli, els mitocondris tenen el seu propi genoma independent. A més a més, el seu ADN demostra una similitud significativa amb els genomes eubacterians.

CLOROPLASTSEls cloroplasts són orgànuls presents a les cèl•lules de les plantes i algues eucariotes que realitzen la fotosíntesi. Els cloroplasts capturen l'energia de la llum del sol per produir energia lliure emmagatzemada a l'ATP i NADPH mitjançant un procés anomenat fotosíntesi.

Els lisosomes són uns orgànuls de la cèl•lula que tenen formes variables, estan recoberts per una membrana i a l'interior hi ha enzims que hidrolitzen les macromolècules. S'hanaïllatmés de quarantaenzimsdiferents a l'interiordelslisosomes. Totsellstenen la característica de ser hidrolases, és a dir, enzims que catalitzenreaccions en les quals s'afegeixen o s'eliminen molècules d'aigua. La seva funció es digerir els aliments i destruir les substàncies de rebuig.

Image

- LISOSOMES

MITOCONDRI

CENTROSOMA

Image

NUCLI és un orgànul embolicat en una membrana present en totes les cèl•lules eucariotes. Conté gran part del material genètic.de la cèl•lula, organitzat en forma de múltiples llargues molècules lineals d'ADNen combinació amb una gran varietat de proteïnes com ara les histones, que contribueixen a formar cromosomes. Els gens d'aquests cromosomes són el genoma nuclear de la cèl•lula. La funció del nucli és mantenir la integritat d'aquests gens i controlar les activitats de la cèl•lula per mitjà de la regulació de l'expressió gènica – així doncs, el nucli és el centre de control de la cèl•lula.

APARELL DE GOLGI

CENTROSOMA: És el principal organitzador de microtúbuls de la cèl•lula així com un regulador de la progressió del cicle cel•lular. Es tracta d'una estructura exclusiva de les cèl•lules animals

EMBOLCALL CEL•LULAR L'embolcall cel•lular inclou la membrana citoplasmàticai la paret cel•lular més una membrana externa, si és que existeix. La majoria d'embolcalls cel•lulars bacterians cauen en dues categories importants: grampositives i gramnegatives. Es distingeixen per la seva reacció a la tinció de gram


Comments

    There are no comments for this Glog.