Социални медии в проектната дейност

by eduambassador
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Technology

Toggle fullscreen Print glog
Социални медии в проектната дейност

rori_2009

опит в блогинг

умения за писмено изразяване

дигитален разказ

умения за презентиране

творческо учене

общуване

сътрудничество

решаване на проблеми

критическо мислене

проектно базирано обучение

глобални връзки

глобално общуване

споделяне онлайн

координиране, споделяне

презентиране

дигитлна грамотност

Езиково творческо учене

дигитлна грамотност

дигитален разказ

комуникация и партньорство

мобилност


Comments

    There are no comments for this Glog.