Ξενοφώντος Ελληνικά

by sopedesp
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Other

Toggle fullscreen Print glog
Ξενοφώντος Ελληνικά

Ένας καλός ρεπόρτερ μελετά πρωτίστως τις πηγές του, αλλά και εμβαθύνει στις πληροφορίες για να βγάλει συμπεράσματα.Απαντήστε με βάση το αρχαίο κείμενο στις παρακάτω ερωτήσεις ώστε να είστε έτοιμοι για την ανταπόκριση ....1.Οι Αθηναίοι ακολούθησαν “κατά πόδας ” τους Σπαρτιάτες. Τι αποδεικνύει αυτό για την ψυχολογία τους και πού οφείλεται αυτή; ................................................................................................................................................................................................2. Πού βρίσκονταν και πότε έμαθαν οι Αθηναίοι για την πτώση της Λαμψάκου;........................................................................................................... .................................................3. Αναζητήστε λέξεις στο αρχαίο κείμενο λέ-ξεις που σχετίζονται με τη σίτιση. Ποια θα ήταν η πρώτη σας εκτίμηση αν αναλογι-στείτε και το σχέδιο του Λυσάνδρου να έχει τον έλεγχο του Ελλήσποντου; .........................................................................................................................................................................................................................................................

Ώρα για λίγες ασκήσεις!

1.Ἀθηναῖοι , ποταμούς : σχηματίστε τις πλάγιες πτώσεις ενικού - πληθυντικού.2. Βρείτε τα ρήματα και τα υποκείμενα τους στην παράγραφο 20.3. ἀγγέλλεται : ποιες λέξεις της νέας ελληνικής, απλές ή σύνθετες προέρχονται απ΄αυτό το ρήμα;

Ξενοφώντος Ελληνικά[2.1.20] οἱ δ’ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρμίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουμένοις ἀγγέλλεταιαὐτοῖς τὰ περὶ Λάμψακον, καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν.[2.1.21] ἐκεῖθεν δ’ εὐθὺς ἐπισιτισάμενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταμοὺς ἀντίον τῆς Λαμψάκου• διεῖχε δ’ ὁ Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. ἐνταῦθαδὴ ἐδειπνοποιοῦντο.

Ώρα για δουλειά καλοί μου ερευνητές!


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.