Скелет

by Stefan123
Last updated 9 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Human Anatomy
Grade:
8

Toggle fullscreen Print glog
Скелет

Коски на главата*черепна кутија-една челна коска-две темлни коски-две слепоочни коски-една ситеста коска-една клинчеста коска-една тилна коска

Скелет на човекот

Скелет

Скелет на екстремитетите-Горни екстремитеси со раменски појас-Долни екстремитети сокарличен појас

Осков скелет-коски на главата-коски на трупот

Коски на лицето-една долновилчна коска-две јаболчни коски-две носни коски-две солзни коски

Коски на рбетниот столб-Вратни пршлени 7-Грбни пршлени 12-Слабински пршлени 5-Крстни пршлени 5-Опашни пршлени 5

Стефан Мишовски 8г одд.ОУ,,Димитар Македонски"Аеродром-Скопје

Коски на градниот кош*Градна коска12 пара ребра-вистински 7-лажни 3-пливачки 2

Коски на рацете-Рамена коска-Подлактицаа)лакотнаб)палечна-коски на дланките

Коски на нозете-бутна коска-коленова коска-потколеницаа)голема и мала писка-коски на стопало

Скелет


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.