Next-Gen

Demonstraciite i nivnatauloga vo nastavata po fizika

by You,
Last updated 1 year ago

Discipline:
Science
Subject:
Physics
Grade:
8,9

Toggle fullscreen Print glog
Demonstraciite i nivnatauloga vo nastavata po fizika

FILM

REPORT

Демонстрациите и нивната улога во наставата по физика

Демонстрациите по физика имаат големо воспитно – образовно значење и тие се едни од најзнзчајните средства и методи за испитување на природата.Секогаш можат да се најдат постапки и срдства кои може да послужат како повод за изведувње на демонстрации во наставата. Врз основа на демонстрациите учениците добиваат потврда или негација на своите мислења, сознанија и доживувања.

Vimeo

Аида Петровска

You Tube

"Димитар Миладинов"


Comments

    There are no comments for this Glog.