Next-Gen

Analiza lirske pjesme

by LjiljanaL
Last updated 1 year ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Reading Comprehension

Toggle fullscreen Print glog
Analiza lirske pjesme

STILSKA IZRAŽAJNA SREDSTVA

OBLIK PJESMEstrofa rimaritam stih

MOTIVI U SVAKOJ STROFIi objašnjenje

VRSTA LIRSKE PJESME

Određuje se prema broju stihova(distih, tercet, katren...)

Parna, ukrštena, obgrljena...

Motiv je najmanja tematska jedinica

Ubrzan, usporen, umjeren...

Određuje se prema broju slogova u stihu(osmerac, deveterac...)

Metafora, personifikacija, oksimoron, retoričko pitanje, aliteracija, polisindeton...

pejsažna, domoljubna, misaona, ljubavna, socijalna, duhovno-religiozna

Najmanja tematska jedinica koja ima samostalno značenje

Jedinstveni smisao, ono o čemu pjesma govori

Parna, obgrljena, ukrštena, nagomilana

ANALIZA LIRSKE PJESME

TEMA


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.